top of page

It takes two to tango

Samen kom je verder

Het programma 'Samen kom je verder, It takes two to tango', is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat zowel deelnemers (migranten met afstand tot arbeidsmarkt) als de ontvangende ondernemingen stappen zetten naar duurzame verbinding. Het programma voorziet in de individuele behoefte (maatwerk) en de groepsdynamiek, waarin oog is voor de ontmoeting tussen onderneming en nieuwe medewerker. 


Het is belangrijk om te investeren in de ontmoeting en de verbinding. Hiermee voorkom je dat het voor beiden eindigt in een teleurstelling en de afstand tot elkaar juist vergroot wordt. Het beeld van de onderneming ten aanzien van de werknemer met een migratieachtergrond wordt misschien bevestigd en daardoor hardnekkiger. Het beeld van de werkzoekende zal hiermee mogelijk ook niet positiever worden. "Zie je wel, ik heb toch geen gelijke kansen".

Niet alle cliënten hebben in de praktijk onbelemmerd toegang tot werk of een passende dag invulling. Deze belemmeringen in participatie zijn divers en vragen soms om maatwerk. Binnen uw cliëntenbestand bevindt zich mogelijk een groep cliënten met een migratieachtergrond.  We hebben het dan over bijvoorbeeld (voormalig) arbeidsmigranten, statushouders en 1ste, 2de, 3de of 4de generatie migranten. Een heterogene groep, die verschillende belemmeringen ervaart. Zij hebben echter een gemeenschappelijke achtergrond: ze hebben een andere culturele achtergrond dan de autochtone Nederlandse cliënt. Voor een deel van deze groep lukt het met inzet van de huidige tools en interventies niet of onvoldoende om duurzaam te participeren door middel van (betaald) werk of dagbesteding. Omdat het om een heterogene cultuurdiverse groep gaat, kan deze niet vanuit een standaard aanpak worden benaderd. Een cultuursensitieve groepsgerichte benaderingswijze is in de basis passend, maar daarnaast vraag deze groep ook zeker een persoonsgerichte benadering.  

 

Het valt op dat binnen de beschikbare interventies weinig specifieke aandacht is voor de vraag en omstandigheden van mensen met een migratie-achtergrond. Er lijken onvoldoende kennis en (cultuursensitieve) vaardigheden te zijn danwel benut te worden in de huidige aanpak. Aandacht en ruimte voor culturele diversiteit kan ervoor zorgen dat de cliënt wordt gehoord en begrepen, waardoor er duurzamere resultaten kunnen worden behaald. 

Trap van verbinding
Voor duurzame interventies is het belangrijk dat beide  kanten worden gefaciliteerd om verbinding met zichzelf en elkaar aan te kunnen gaan (zie het model ‘de trap van verbinding'). Zowel de cliënt als de toekomstig werkgever hebben iets nodig om die duurzame verbinding te kunnen maken. Rust je alleen de cliënt toe, dan is de kans groot dat deze op (korte) termijn uitvalt, doordat de organisatie niet verandert.

Cultuursensitieve brug
Bij participatie gaat het om verbinding. Voor een duurzame verbinding zijn twee of meer partijen nodig. Het model van de cultuursensitieve brug maakt duidelijk dat beide partijen kunnen bewegen om elkaar te ontmoeten.

Uitgangspunten
Dit programma is niet in beton gegoten, maar kan maatgericht worden bijgesteld, al naar gelang de wensen van de regio. We onderscheiden de volgende uitgangspunten:

  • Door de heterogeniteit van de beoogde groep, is de inzet van een combinatie van groepsgerichte en individuele contactmoment het meest efficiënt. 

  • Groepsgericht: men kan elkaar vinden en verbinden (herkenning, empoweren, verhalen delen, gezien en gehoord worden).

  • Individueel: men krijgt specifieke aandacht; vanuit die benadering kunnen individuele stappen gezet worden.

  • Het advies is om een tool modulair op te bouwen. Zo kan tijdens het proces/traject tijdig worden meebewogen met de omstandigheden. De vraag kan wijzigen omdat men in beweging komt, er iets loskomt wat eerst aandacht vraagt (fysiek of mentaal) of doordat (externe) omstandigheden een aangepaste aanpak of route vragen. Met een modulair opgebouwde tool kun je sneller en mensgerichter meebewegen met de situatie. 

  • Het advies is om onderscheid te maken in uitstroomwensen. Voor de één kan het aanbrengen van een dagstructuur het maximaal haalbare zijn, voor de ander betaald/vrijwillig werk of het volgen van een opleiding. Met een modulaire opbouw kun je starten vanuit mensniveau en vandaaruit een passende richting/aanpak kiezen.

  • De organisatie waar de cliënt uiteindelijk gaat werken (bij uitstroom naar (vrijwillig) werk) volgt ook een vergelijkbaar programma om de nieuwe werknemer te ontvangen. De zwaarte van dit programma is afhankelijk van waar de onderneming staat. 

Uitleg van de aanpak (ontwikkeld door Bilan coaching, training en advies B.V)

Het concept is opgebouwd vanuit het model met de 5 shifts. Een procesaanpak

die bestaat uit de 5 stappen Ontmoeten, Verbinden, Wederzijds leren, Borgen

en Monitoren. 

Deze basis is gelegd vanuit Variis, een denkwijze waarin -samen met

grondlegger Jos Artz- veel ervaring bij organisatie is opgedaan.

Bilan bouwt vanuit deze basis haar trainingen, (team)coaching, advies

en tools/interventies naar participatie op.

De concrete invulling van deze shifts verschilt per vraag/situatie. Je zou elke shift kunnen zien als een aparte module. Een kruispunt waarin de keuze gemaakt kan worden wat de vervolgstap voor deze cliënt kan zijn. De basishouding is dat gewerkt wordt vanuit de kernwaarden: Respect, Gelijkwaardigheid, Uniciteit en Diversiteit als meerwaarde. Dit vanuit de ervaring dat alleen vanuit verbinding duurzame stappen gezet kunnen worden. Dit doe je door als onderneming en betrokken eerst te 'investeren' in de ontmoeting. Om te voorkomen dat je als organisatie of als mens in valkuil stapt dat je blijft doen wat je altijd deed, zal je echt deze shifts moeten maken, het echt anders willen doen!

trap van verbinding.png
brug.png
variis.png
SBF_Bilan Diana Codfried LR-8503.jpg

Nieuwsgierig naar deze aanpak?

 

Neem gerust contact op en we kunnen samen werken aan een maatgericht en passend programma voor de klant,

op weg naar een duurzame verbinding.

Neem contact op

bottom of page